Algemene voorwaarden online lesmethodes Stretto Media

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online lesmethodes van Stretto Media en Learningactive, te weten: cmbactive.nl, plusactive.nl en mbo-keuzedeel.nl.

Door het bestellen van een licentie voor onze lesmethodes, aanvaardt u deze voorwaarden en maakt u tevens kenbaar de leveringsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden en daar waar van toepassing ook het bepaalde in de desbetreffende online lesmethode.

Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stretto Media en Wederpartij, tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van af is geweken.


Artikel 1 - Definities

  1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de gebruiker online lesmethodes en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze online lesmethode door de uitgever worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de uitgever;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de gebruiker van de online lesmethode gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  4. Uitgever: de natuurlijke of rechtspersoon die toegang tot online lesmethodes en/of diensten op afstand aan gebruikers aanbiedt;
  5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Stretto Media
Van Oldenbarneveltlaan 15G
9716 EA Groningen

Telefoonnummer: 050 2110360 (bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 13.30 uur)
E-mailadres:info@strettomedia.com

KvK-nummer: 55266495
Btw-identificatienummer: NL205604225B01


Artikel 3 - Registreren in het systeem en verwerken van de licentie

De gegevens die u verstrekt tijdens het registreren in ons systeem zijn strikt persoonlijk. Het invullen van uw gegevens op de website die nodig zijn voor het verstrekken van een account en de uiteindelijke betaling van de licentie betekenen dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Een licentie omvat het recht om voor de aangegeven periode gebruik te mogen maken van de online lesmethode. Na de verstreken periode vervalt de licentie en bestaat de mogelijkheid om de licentie te verlengen. Een licentie wordt nooit automatisch verlengd.


Artikel 4 - Verstrekking van de licentie

Elke gebruiker ontvangt na het registreren in ons systeem, een bevestiging en inloggegevens die toegang geven tot de online lesmethode waarvoor is ingeschreven. Deze inloggegevens kunnen alleen per e-mail worden verzonden en is strikt persoonlijk.

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het aan u verstrekte wachtwoord en de gebruikersnaam. Het delen van een licentie met andere gebruikers is niet toegestaan, evenals het printen van content voor andere doeleinden dan het gebruik voor uw eigen opleiding en studie.


Artikel 5 - Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aanschaf van een licentie gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De uitgever mag de gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Het annuleren van de overeenkomst kan per mail worden afgehandeld, onder vermelding van alle benodigde accountgegevens en het e-mailadres waarmee de registratie heeft plaatsgevonden. Voor annuleringen moet gebruik worden gemaakt van het algemene e-mailadres: info@strettomedia.com.

Indien een account actief is gebruikt om toegang te krijgen tot de online lesmethode, of anderzijds gebruik is gemaakt van de online lesmethode, dan vervalt het herroepingsrecht en de mogelijkheid tot ongedaan maken van de overeenkomst tot gebruik van de online lesmethode. Na 14 kalenderdagen is annuleren en daarmee het ongedaan maken van de overeenkomst tot gebruik van de online lesmethode niet mogelijk.


Artikel 6 - Betaling

De licentie kan alleen worden betaald via ons systeem door gebruik te maken van iDeal, tenzij in uitzonderlijke gevallen er specifieke afspraken zijn gemaakt over een andere betalingswijze.

Voor elke andere wijze van betalen brengen wij administratiekosten in rekening. Hiervoor hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen en verstrekken wij de inloggegevens voor de online lesmethode pas als aan de betaling is voldaan.

Een licentie voor de online lesmethodes is voor een bepaalde periode geld, dit staat er bij de aanschaf uitdrukkelijk bij vermeld. Na de verstreken periode vervalt de licentie en bestaat de mogelijkheid om de licentie te verlengen. Een licentie wordt nooit automatisch verlengd.


Artikel 7 - Gebruik van het lesmateriaal

Stretto Media heeft en behoudt te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten op al het lesmateriaal dat via de systemen van Stretto Media wordt ontsloten en beschikbaar gesteld. Gebruik van lesmateriaal en het verkrijgen van online toegang tot de lesmethode anders dan voor uw opleiding is niet toegestaan, evenmin het verkopen of afstaan van uw persoonlijke inloggegevens aan derden.

Bij misbruik hiervan kan de toegang tot het lesmateriaal worden geblokkeerd. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door Stretto Media verschafte en samengestelde lesmethodes blijven van Stretto Media, behoudens de materialen die rechtsreeks vanuit de website zijn geproduceerd in pdf-formaat en bestemd is voor eigen gebruik. Het is de deelnemer niet toegestaan op enige wijze het materiaal publiekelijk te maken. Zie hiervoor de Auteurswet van 1912.

Stretto Media heeft met zorg haar systeem en online lesmethodes samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stretto Media is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan Stretto Media verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook, welke voortvloeit uit de door Stretto Media verstrekte informatie.


Artikel 8 - Werking van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden treden in werking op het moment dat de deelnemer een licentie aanschaft voor de online lesmethode. De algemene voorwaarden eindigen na gehele betaling van een licentie en de beƫindiging van de online lesmethodes.


Artikel 9 - Overmacht

Stretto Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Stretto Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stretto Media niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (zoals bijvoorbeeld door het wegvallen van de beschikbaarheid van door derden geleverde systemen, zoals internetverbinding in onderwijsruimten of schoollocaties).


Artikel 10 - Voortijdige beeindiging/opzegging door de gebruiker

De licentie die toegang geeft tot de online lesmethodes kunnen worden opgezegd, maar geven in geen geval, dan binnen de herroepingsperiode, recht op enige vorm van terugbetaling van de aanschafkosten van een licentie.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid

De gebruiker is te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn eigen gedrag. Stretto Media draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden.


Artikel 12 - Overige bepalingen

Indien de algemene voorwaarden niet voorzien in situaties, zal naar alle billijkheid gehandeld worden, zowel door de gebruiker als door Stretto Media.